Tools & Technologies I Use:

atom icon vscode icon brave icon firefox icon react icon redux icon javascript icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

Gamedev

 icon
 icon icon icon icon icon

Art

aseprite icon ps icon firealpaca icon procreate icon